town

Oferta dla MŚP

PRODUKTY FINANSOWE

Akredytywy

Bank Gospodarstwa Krajowego - oferuje akredytywy w handlu zagranicznym i krajowym. Akredytywa jest instrumentem wykorzystywanym przy rozliczaniu handlowych krajowych i międzynarodowych kontraktów. W ramach akredytywy eksportowej jest to zobowiązanie nieodwołalne banku importera do zapłaty za zaprezentowane dokumenty zgodne z warunkami akredytywy przez eksportera. Gdy kontrakt eksportera polskiego ma być rozliczany akredytywą, BGK może potwierdzić ją, czyli przyjąć takie same zobowiązanie do zapłaty, które spoczywa nieodwołalnie na otwierającym akredytywę banku. W potwierdzonej akredytywie BGK sprawdzi, przed przekazaniem do banku otwierającego akredytywę dokumenty i na ich podstawie samodzielnie podejmie decyzję o wypłacie, bez prawa regresu do eksportera, akredytywy. BGK zarówno potwierdzi: akredytywy rozliczeniowe dokumentowe, które stanowią sposób rozliczenia płatności pomiędzy eksporterem i importerem) jak i akredytywy stand by stanowiące sposób zabezpieczenia płatności rozliczanej zwykłym przelewem). Potwierdzenie pozwoli na skrócenie oczekiwania na wypłatę należności z akredytywy i będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z bankiem importera. Gdyby zapłata w ramach akredytywy miała nastąpić z uwzględnieniem odroczonego terminu płatności, BGK może, dokonując dyskonta stanowiącego formę finansowania beneficjenta akredytywy polegającą na wypłacie eksporterowi należności za dokumenty złożone w ramach akredytywy, poprawić płynność eksportera, przed określonym w niej terminem płatności, z góry po potrąceniu dyskontowych odsetek. BGK udziela również krótkoterminowych kredytów bankom otwierającym akredytywy poprzez jej postfinansowanie oraz występując jako bank, na zlecenie polskiego przedsiębiorstwa, otwierający akredytywę.

banki komercyjne - oferują zabezpieczające transakcje zagraniczne instrumenty: dokumentową akredytywę obcą oraz potwierdzenie obcej akredytywy, w których podejmują zobowiązanie własne do zapłaty na rzecz eksportera, część podpisała z BGK umowę w ramach Programu Akredytyw Eksportowych, dzięki czemu mogą bezpośrednio potwierdzać klientom eksportowe akredytywy, a BGK przejmuje ryzyko zagranicznego banku. Tego typu współpraca banków ułatwia znacząco eksporterom realizację kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku.

 

Kredyty dla nabywców

Bank Gospodarstwa Krajowego - Udzielany przez bank nabywcy (importera) Kredyt dla nabywcy przeznaczony jest na finansowanie zakupu towarów i usług inwestycyjnych z Polski, które dokonywane są na podst. eksportowych kontraktów zawieranych przez polskich eksporterów z importerami ze 190 krajów świata. Kredytobiorcą może być lokalny bank zaakceptowany przez BGK, który na podstawie uzyskanego finansowania udziela bezpośredniego kredytu nabywcy. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest polisa ubezpieczeniowa KUKE S.A, o którą występuje BGK. Do podstawowych wymogów uzyskania tej formy kredytowania należą: charakter inwestycyjny eksportu, pochodzenie krajowe przedmiotu eksportu oraz dostępny limit dla banku nabywcy.

BANKI KOMERCYJNE: przygotowały ofertę dla firm prowadzących import i eksport pn. Eksportujesz/Importujesz dedykowaną przedsiębiorcom realizującym dużą liczbę transakcji zagranicznych. Brak uszczegółowienia na co przeznaczane środki z tradycyjnych kredytów obrotowych i inwestycyjnych – możliwość sfinansowania tymi środkami eksportu i inwestycji, finansowanie handlu międzynarodowego poprzez kredyt strukturyzowany, finansowanie pomostowe, promesy kredytowe czy finansowanie wkładu własnego realizowanej z udziałem dotacji inwestycji.

Kredyty/pożyczki dla dostawców

PFR - Kredyt na innowacje technologiczne oraz Fundusz Pożyczkowy Innowacji, dłużne finansowanie ekspansji zagranicznej i eksportu polskich przedsiębiorstw.

prefinansowanie BGK - kredyt obrotowy dla eksporterów wyróżniający się ułatwionym dostępem, dzięki preferencyjnemu podejściu do kwestii zabezpieczeń, oraz konkurencyjnymi warunkami cenowymi. Produkt skierowany jest do wszystkich polskich firm realizujących kontrakty eksportowe i umożliwia polskim eksporterom m.in.: sfinansowanie produkcji eksportowej, odtworzenie, powiększenie i modernizację majątku trwałego, na potrzeby realizacji kontraktu eksportowego. Aby skorzystać z możliwości prefinansowania eksportu w ramach oferty BGK, muszą spełnione zostać następujące warunki: krajowe pochodzenie eksportowanego produktu, realizacja eksportu na podstawie kontraktu, uzyskanie gwarancji KUKE SA, zdolność kredytowa.

Ubezpieczenia

KUKE:
Ubezpieczenia wspierane przez Skarb Państwa
obejmują transakcje dotyczące eksportu wyłącznie polskich usług i towarów. Międzynarodowe standardy, dyrektywy Unii Europejskiej oraz porozumienia OECD nakładają obowiązek uregulowania na gruncie przepisów wewnętrznych pochodzenia usług i produktów. Polskie produkty i usługi to takie, gdzie udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. progu procentowego w przychodzie netto z realizacji kontraktu. Próg procentowy został określony w zależności od terminu płatności określonego w kontrakcie i wynosi: maksymalnie 70% - dla transakcji z terminem płatności poniżej 2 lat, maksymalnie 60% - dla transakcji z terminem płatności 2 lata i więcej. Dla pewnych branż przewidziano wyjątki i tak: maksymalnie 90% - usługi budowlane, maksymalnie 80% - urządzenia elektronicznej techniki obliczeniowej, wyroby przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego, statki powietrzne, statki morskie i żeglugi śródlądowej.

Europolisa jest ubezpieczeniem handlowych należności przeznaczonym dla firmy rozpoczynającej handlową działalność lub prowadzącej ją na niewielką skalę. Brak płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę może oznaczać dla MŚP na starcie biznesowej działalności problemy z utrzymaniem finansowej płynności, a co za tym idzie, brak możliwości realizacji kolejnych kontraktów. Europolisa jest rozwiązaniem, chroniącym MŚP przed ryzykiem nieotrzymania płatności za FV zarówno za granicą, jak i w kraju. Do skorzystania z niej wystarczy, aby MŚP sprzedawało usługi lub towary z terminem odroczonej płatności oraz spełniało 1 z następujących warunków: prowadziło sprzedaż w eksporcie o wysokości nieprzekraczającej 1 mln EUR w ciągu ostatnich 12 m-cy, niezależnie od wielkości realizowanej sprzedaży w kraju; realizowało sprzedaż tylko na krajowym rynku, pod warunkiem, że jej wys. za ostatnie 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln PLN, prowadziło sprzedaż na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, z zastrzeżeniem, że wysokość sprzedaży z ostatnich 12 m-cy nie przekroczyła 5 mln PLN w kraju i 1 mln EUR w eksporcie. Europolisa ubezpiecza handlowe należności od kontrahentów z 34 krajów europejskich, w tym Polski. Zalety ubezpieczenia należności Europolisa: zabezpiecza firmę przed brakiem płatności za wykonaną usługę lub dostarczony towar, umożliwia ubezpieczenie indywidualnego odbiorcy lub transakcji indywidualnej, uproszczone ubezpieczeniowe procedury dostosowane do działalności MŚP rozpoczynającego działalność handlową, ubezpieczenie obejmujące zasięgiem większość Europy i Polskę, składkę będącą jedynym ubezpieczeniowym kosztem, bez opłat dodatkowych oceniana jest handlowa wiarygodność kontrahentów i windykowane ubezpieczone należności. Działalność na niestabilnych politycznie rynkach obarczona jest ryzykiem dodatkowym.

Polisa na Wschód zabezpiecza nie tylko przed skutkami typowych zdarzeń w handlu, tj. opóźnienia płatności czy niewypłacalność kontrahenta, ale i przed skutkami politycznych zdarzeń i działaniami tzw. wyższej siły, mogącymi wpłynąć na realizację płatności. Eksportowana usługa lub towar muszą spełnić warunek polskości. Max. termin odroczenia płatności za wykonaną usługę lub dostarczony towar nie mogą przekraczać 2 lat. W przypadku rolnych towarów, zgodnie z klasyfikacją WTO, max. okres kredytu wynosi 540 dni. Wstępną kalkulację składki i stawki ubezpieczeniowej sprawdza się za pomocą kalkulatora. Polisa na Wschód ubezpieczy handlowe należności od kontrahentów z 59 państw w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Płd.

Pakiet to polisa tworzona zgodnie z indywidualnymi wymaganiami przedsiębiorcy, dla firmy, która rozwija dynamicznie sprzedaż na krajowym rynku i w eksporcie, z rozbudowaną strukturą odbiorców i chcącą zabezpieczyć kompleksowo swoje handlowe należności, a właściciel oczekuje, że umowa ubezpieczenia w pełni dopasuje się do specyfiki działalności biznesu. Pakiet jest przeznaczony dla każdego polskiego przedsiębiorstwa, realizującego krajową i/lub eksportową sprzedaż w kupieckim kredycie (z odroczonym terminem płatności). Wys. ubezpieczeniowej składki jest zawsze indywidualnie ustalana na podstawie kilku elementów. W największym stopniu jest to uzależnione od wielkości sprzedaży zgłoszonej do ubezpieczenia, ale także ma znaczenie branża, w której działa firma oraz liczba i wys. przyznanych kredytowych limitów. W ramach Pakietu ubezpiecza się należności pochodzące od kontrahentów z większości krajów świata i Polski z wyj. krajów o podwyższonym politycznym ryzyku, które KUKE ubezpiecza w Polisie na Wschód. Zalety ubezpieczenia należności Pakiet: skupienie się przedsiębiorcy na podst. działalności i bezpieczne rozwijanie sprzedaży, oferowanie elastycznych warunków ubezpieczenia dopasowanych do profilu działalności MŚP, jedną polisą ubezpiecza się każdą należność eksportową i/lub krajową, umożliwienie objęcia ochroną należności, które powstały przed zawarciem umowy ubezpieczenia, windykuje każdą należność od objętych ochroną kontrahentów, a za odzyskanie ubezpieczonych należności nie są pobierane żadne opłaty.

Polisa indywidualna to zabezpieczanie krótkoterminowego kontraktu eksportowego. Eksportowe projekty o inwestycyjnym charakterze są narażone na wyższe finansowe ryzyko z uwagi na wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. MŚP za granicę sprzedającym kapitałowe dobra, takie jak maszyny, linie technologiczne, urządzenia, środki transportu, tudzież realizującym usługi montażowo-budowlane, KUKE oferuje ochronę na skutek niewypłacalności kontrahenta lub opóźnienia w regulowaniu finansowych zobowiązań przez odbiorcę. Ochrona również obejmuje ryzyko nieotrzymania płatności w związku nagłymi zmianami w politycznej sytuacji państwa, z którego pochodzi handlowy partner oraz zdarzeń siły wyższej. Odroczony termin płatności za usługę zrealizowaną lub towar dostarczony nie może przekroczyć 2 lat. Eksportowana usługa lub towar musi spełniać warunek polskości. Polisa może obejmować należności od kontrahenta z siedzibą w 1 ze 165 krajów świata, a także od kontrahentów z Grecji, która na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej została wyłączona z listy krajów o ryzyku rynkowym. Ochrona dotyczy 95% wartości należności ubezpieczonych, przy czym w przypadku kontrahentów z Grecji ochrona obejmuje do 90% wartości należności ubezpieczonych. Ubezpieczeniem obejmuje się należności potwierdzone prawidłowo wystawioną FV, o płatności określonej w walutach zawartych w Tabeli A średnich kursów obcych walut NBP lub w PLN. Zaletami ubezpieczenia są: zapewnienie ochrony kontraktu od I. wysyłki do ostatniego terminu płatności do wys. ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, co do zasady nie mogącej przez KUKE być jednostronnie zmniejszoną lub anulowaną; w trakcie trwania umowy obowiązki eksportera ogranicza się są do min., nie wymaga się regularnych deklaracji postępów realizacji transakcji ani zgłoszenia spłat; zapewnia eksporterowi, bez dodatkowych opłat, ocenę rzetelną ryzyka i nadzór finansowej sytuacji kontrahenta podczas realizacji kontraktu; odszkodowanie wypłaca się w walucie eksportowego kontraktu, ograniczając kursowe ryzyko; wypłatę odszkodowania gwarantuje Skarb Państwa. Kredyt kupiecki dotyczący ubezpieczenia należności od kontrahentów z Grecji w ramach ryzyka tymczasowo nierynkowego nie może wykraczać poza 180 dzień od dnia przywrócenia państwa przez Komisję Europejską na listę państw o ryzyku rynkowym, tzn. w aktualnym stanie prawnym może obowiązywać maksymalnie do 27.12.2018 r.

Ubezpieczenie kredytu dostawcy to zabezpieczenie średnio- i długoterminowego kontraktu eksportowego zmniejsza ryzyko utraty należności zapewniając dokonanie przez kontrahenta oceny kredytowego ryzyka oraz chroni przed zerwaniem kontraktu na etapie produkcji, jak i brakiem po dostawie zapłaty, przez kontrahenta. Odszkodowanie może być wypłacone w walucie eksportowego kontraktu. Wypłatę odszkodowania gwarantuje Skarb Państwa. Zapewnia ubezpieczeniowe warunki dostosowane do standardów międzynarodowych określonych przez Unię Europejską i OECD. Termin odroczonej płatności za usługę zrealizowaną lub towar dostarczony przekracza 2 lata. Towar eksportowany lub usługa ma spełniać warunek polskości. Ochrona może dotyczyć ok. dwustu państw świata, w ślad za aktualną polityką udzielania ubezpieczeniowej ochrony wspartą przez Skarb Państwa. KUKE ma obowiązek stosować opłaty za zharmonizowane ubezpieczenie z systemami opłat obowiązujących w krajach OECD, podlegającymi pod Konsensus OECD.

Polisa na Świat jest produktem oferowanym małym lub średnim przedsiębiorstwom zarejestrowanym w Polsce i jednocześnie klientom PKO Banku Polskiego prowadzącym działalność gospodarczą przez co najmniej 18 miesięcy, odraczającym terminy płatności swoim odbiorcom w kraju i/lub za granicą, obawiającym się, że odbiorca nie zapłaci za dostarczony towar lub wykonana usługę. Sprzedaż ubezpieczenia prowadzi PKO Bank Polski w swoich oddziałach na terenie całego kraju. Polisa na Świat to ubezpieczenie należności eksportowych i krajowych z odroczonym terminem płatności do 60 dni. Ubezpieczenie zabezpiecza przed ryzykiem nie płacenia przez kontrahenta za zrealizowane usługi lub sprzedane towary w kredycie. Ubezpieczeniowa ochrona odnosi się do sytuacji, w której kontrahent nie opłaci należności w części lub w całości z powodów całkowicie leżących po jego stronie co stanowi ryzyko handlowe. Brak płatności u zagranicznych kontrahentów wynikać może także z przyczyn dotyczących sytuacji państwa kontrahenta co stanowi ryzyko polityczne. Polisę zawiera się na czas nieokreślony z 12 miesięcznym okresem rozliczeniowym, po upływie tego okresu, o ile umowa nie została wypowiedziana, następuje jej automatyczne przedłużenie. W zależności od potrzeb i skali działania firmy można dokonać wyboru spośród 4 wariantów ubezpieczenia. Składkę płaci się z góry jednorazowo za cały rozliczeniowy okres.

Gwarancje/poręczenia

KUKE SA – GWARANCJE KONTRAKTOWE: są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów. Podmiot zlecający dostarczenie towarów lub wykonanie usługi może żądać od Twojej firmy wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek, gdyby nie została ona spełniona, nie dochowany został termin jej realizacji czy jakość towaru lub usługi była niezgodna z ustaleniami, gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji; gwarancja zapłaty wadium: umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy, zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu, wydając beneficjentowi gwarancję, KUKE zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu; gwarancja należytego wykonania kontraktu: udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją KUKE i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody; gwarancja zwrotu zaliczki: może być udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem otrzymał zaliczkę na jej realizację, jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki; gwarancja usunięcia wad i usterek: udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji; GWARANCJA SPŁATY KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO: udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej KUKE stanowi warunek uzyskania przez eksportera kredytu bankowego na sfinansowanie kontraktu eksportowego, gwarancja udzielana jest na zlecenie krajowego eksportera na rzecz banku finansującego kontrakt eksportowy, eksportowany towar lub realizowana usługa muszą spełniać warunek polskości, kredyt udzielany przez bank nie może przekraczać okresu 2 lat (licząc łącznie okres wypłat i okres spłaty kredytu), gwarancja zabezpiecza terminową spłatę krótkoterminowego kredytu udzielonego na realizację kontraktu eksportowego, w przypadku, gdyby eksporter nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, umożliwia eksporterowi uzyskanie krótkoterminowego finansowania na realizację kontraktu eksportowego, stanowi uznaną przez bank formę zabezpieczenia spłaty kredytu - gwarancja jest nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, możliwość udzielenia gwarancji do 80% kwoty zobowiązania eksportera wobec banku.

BGK - bankowe gwarancje (handel zagraniczny i krajowy) np.: Gwarancja Biznesmax jest gwarancją spłaty kredytu poprzez Fundusz Gwarancyjny wsparcia przedsiębiorstw innowacyjnych POIR jako instrument finansowy w formule projektu pozakonkursowego „Utworzenie i dokapitalizowanie funduszu gwarancyjnego wsparcia przedsiębiorstw innowacyjnych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP. Wartość projektu to 643 125 000 zł, w tym 525 000 000 zł stanowią środki UE pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 118 125 000 zł to krajowy wkład prywatny. W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na udzielenie ok. 1,4 mld zł gwarancji, które zabezpieczą innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 1,75 mld zł. Banki krajowe udzielające kredytów dla MŚP, które są zainteresowane współpracą w zakresie udzielania gwarancji Biznesmax, mogą składać do BGK Wnioski o limit gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR w każdym czasie.

Banki komercyjne: eksportujące firmy mogą skorzystać z gwarancji terminowych i kontraktowych oraz z zapłaty dyskonta należności z akredytywy obcej, finansowanie handlu międzynarodowego odbywa się również poprzez gwarancje i poręczenia.

Dofinansowanie

PFR - zapewnia rozwój innowacji MŚP w ramach finansowania publiczno-prywatnego, gdzie max. 60% stanowią publiczne środki w ramach: Poland Prize, PFR NCBR CVC, PFR Biznest FIZ Sieci Otwartych Innowacji, Elektro ScaleUp, PFR KOFFI FIZ, finansowanie wdrożeń prac B+R o wys. potencjale rynkowym, wdrażanie innowacji przez MŚP, bony na innowacje, wzór na konkurencję, inno_LAB, proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, biznesową akcelerację w innowacyjnych branżach, finansowanie ochrony własności przemysłowej, ARP Innovation Pitch, tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Beneficjenci Ostateczni mogą liczyć łącznie na dokapitalizowanie w wys. od 5 mln PLN do ok. 20-30 mln PLN (max. do 60 mln PLN) w 2017-2023, Wsparcie prawne dla start-up’ów, Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie.

PARP - dofinansowanie niezbędne na wdrożenie nowych produktów, prac badawczo-rozwojowych i ekspansji na rynkach zagranicznych np.: Badania Na Rynek to projekt pozwalający uruchomić produkcję w oparciu o pracę B + R oraz zapewniający środki na realizację wdrożeń projektów badawczych zgodnie z hasłem: Od Pomysłu Do Rynku. Dla stworzenia innowacji, przedsiębiorca musi zlecić lub przeprowadzić prace rozwojowo-badawcze, albo nabyć wyniki prac B+R. Jako efekt muszą być wprowadzone na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty (towary, usługi). Umożliwia także uzyskanie dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Do otrzymania dofinansowania konieczne jest wdrożenie innowacyjnego produktu definiowanego jako nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa, np. w zakresie charakterystyk technicznych, materiałów, komponentów, wbudowanego oprogramowania oraz in. funkcjonalnych cech produktu. Ważnym jest, aby produkt, w wyniku znaczącego ulepszenia, posiadał całkiem nowe funkcje lub cechy, których wcześniej nie posiadał, wynikające z wcześniej przeprowadzonych prac rozwojowo-badawczych. Innowacyjność jest kryterium rozstrzygającym produktu, co oznacza, że w przypadku uzyskania łącznej jednakowej liczby punktów, w pierwszej kolejności wsparcie otrzyma projekt, cechujący się większą innowacyjnością. W ramach konkursu można uzyskać do 20 mln PLN przy poziomie dofinansowania do 70%. Koszt doradczych usług ograniczono do 500 tys. PLN, a eksperymentalnych prac do 450 tys. PLN, które to kwoty można wykorzystać np. na zakup urządzeń i maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę hal oraz nowej linii produkcyjnej; Konkurs z hasłem „WIEDZA + PRAKTYKA = SUKCES!” umożliwia rozpoczęcie współpracy biznesu ze światem nauki. Intelektualny Potencjał naukowych jednostek działa na korzyść każdej firmy. Projekt zachęca do wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie z pomocą naukowców. MŚP może wykorzystać dofinansowanie na usługi rozwojowo-badawcze zyskując: dostęp do aktualnej i eksperckiej naukowej wiedzy, opracowanie rozwiązań wdrożenia innowacji i podniesienie konkurencyjności firmy oraz włączenia końcowych użytkowników w tworzenie nowych usług i produktów; Konkurs Go To Brand pod hasłem „Zdobądź rynki zagraniczne” oferuje pomoc w promocyjnych działaniach na zagranicznych rynkach przedsiębiorcom planującym przez eksport rozwój swojej firmy. Go to brand wspiera promocję produktowych marek, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych oferując MŚP do 850 tys. zł na udział w misjach gospodarczych, wystawach, targach lub konferencjach zagranicznych. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorca może sfinansować również koszty konsultanta, który doradzi mu jak wypromować za granicą działalność własną. Wsparcie skierowane jest do branż o wys. potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym. Są to: budowa i wykańczanie budowli, i farmaceutyka i biotechnologia, części lotnicze i samochodowe, urządzenia i maszyny, IT/ICT, moda polska, łodzie rekreacyjne i jachty, sprzęt medyczny, polskie specjalności żywnościowe, meblarska, branże kosmetyczna, usług prozdrowotnych. Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: Meksyk, Algieria, Wietnam Iran, Indie; Konkurs Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pod hasłem „Czas na proinnowacyjne usługi!” umożliwia wprowadzenie na rynek innowacji przy wykorzystaniu potencjału doradczego Instytucji Otoczenia Biznesu oferując do 350 tys. PLN na usługi i do 750 tys. PLN na inwestycje. Pomoc w tym oferują akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu: centra transferu technologii i innowacji, parki naukowe i technologiczne lub inkubatory technologiczne. Projekt wspiera wdrażanie nowego lub ulepszanego produktu oraz usprawnianego procesu produkcji (procesowa innowacja o technologicznym charakterze). Dodatkowo dofinansowaniu mogą podlegać koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem technologicznej innowacji. MŚP otrzyma dostęp m.in. do usług doradczych, pomocnych we wdrożeniu innowacji w zakresie: prawa, marketingu, finansów, negocjacji, rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju firmy i ochrony przemysłowej własności, które pomogą w przeprowadzeniu zaplanowanej inwestycji i wdrożyć nowatorski pomysł o technologicznym charakterze. Może także skorzystać z infrastruktury rozwojowo-badawczej, która pomoże wdrożyć innowacje o technologicznym charakterze w przedsiębiorstwie. Efektem realizowanego projektu będzie wprowadzenie nowych bądź ulepszonych procesów lub produktów na rynek, co może być łatwiejsze dzięki dofinansowaniu inwestycji związanej z wdrożeniem technologicznej innowacji;

Internacjonalizacja MŚP z hasłem „Kierunek – eksport” pomaga w rozszerzaniu działalności przedsiębiorstwa i w przejściu od rynku krajowego na rynki zagraniczne. MŚP działające w Polsce Wschodniej mogą otrzymać na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki wsparcie do 800 tys. PLN dofinansowania jeżeli: prowadzą działalność gosp. w Polsce Wsch. co najmniej 12 m-cy, mają zamknięty co najmniej 1 rok obrotowy, a przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku oraz posiada co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) posiadający potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagr. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty doradczych usług związanych z udziałem w targach międzynarodowych, przygotowaniem i opracowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, in. usług komplementarnych względem doradczych usług zakupywanych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, wystawach lub misjach gospodarczych oraz związane z nabyciem niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych oprogramowania w zw. Z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

BGK - jest administratorem Programu DOKE czyli systemu dopłat z budżetu państwa do oprocentowania eksportowych kredytów, będącego instrumentem wspierania eksportu finansowanego kredytami długo- i średnioterminowymi o stałych procentowych stopach. DOKE jest systemem stabilizacji oprocentowania eksportowych kredytów, udzielanych nabywcom przez krajowe czy zagraniczne banki lub międzynarodowe finansowe organizacje. Polega on na rozliczeniach wzajemnych różnic w oprocentowaniu (nadwyżek lub dopłat) pomiędzy bankiem udzielającym eksportowego kredytu a BGK, pomiędzy którymi została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji. Eksportowe transakcje o okresie spłaty przynajmniej dwuletnim liczonym od dostawy, gdzie przedmiotem są usługi i/lub towary o inwestycyjnym charakterze, mogą otrzymać z BGK wsparcie wykorzystujące środki pochodzące z budżetu państwa. Finansowanie w takich transakcjach może być udzielane tylko po stałych stopach CIRR (Commercial Interest Reference Rates), które publikowane są co miesiąc przez Sekretariat OECD. Stopy te są min. stopami procentowymi, jakie można zastosowane w umowach eksportowych kredytów po to, aby mogły one uzyskać wsparcie oficjalne. Szeroko wykorzystywaną formą finansowania eksportowych transakcji jest kredyt dla nabywcy. W przypadku kredytów kupieckich udzielanych nabywcom, eksporterzy mają możliwość sfinansowania ich bankowymi kredytami i w ten sposób otrzymać zaraz po dostawie całkowitą zapłatę za kontrakty. Zarówno kredyty kupieckie, jak i kredyty dla nabywcy, w zależności od konkretnej sytuacji, powinny być ubezpieczone przez KUKE od ryzyka politycznego i handlowego.

MIiR - udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom w ramach instrumentów pomocy de minimis na promocję i wsparcie eksportu: na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020. Ministerstwo zakłada wzrost wartości środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów do 73% dzięki: wsparciu rozwoju województw w ramach programów regionalnych i krajowych oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy.

MPiT - Departament MŚP realizuje zadania dotyczące: instrumentów wsparcia MŚP, w szczególności związanych z przedsiębiorczością i konkurencyjnością, opracowywania i koordynowania wdrażania, w zakresie polityki przedsiębiorczości, programów rozwoju gospodarczego, wdrażania projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prowadzenia spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynacji zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu oraz innych instytucji w zakresie wspierania rozwoju MŚP.

Wykup wierzytelności/faktoring

BGK - Wykup wierzytelności eksportowych oferowany jest w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu". Zgodnie z założeniami programu BGK ma możliwość refinansowania (w formie wykupu wierzytelności) kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi przez polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE (polisa kredyt dostawcy). Aby dokonać zbycia wierzytelności eksportowych na rzecz BGK, eksporter musi: zrealizować kontrakt na eksport polskich towarów i/lub usług, zawarty na warunkach kredytu kupieckiego oraz uzyskać ubezpieczenie swoich należności z kredytu dostawcy w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

ALIOR BANK SA - finansowanie handlu międzynarodowego poprzez faktoring niepełny i odwrotny.

Finansowanie inwestycyjne

PFR - PFR Starter FIZ, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, zachęty inwestycyjne, projekt Polski Champion, doradztwo dla inwestora.

BGK – finansowanie inwestycyjne w formie kredytu lub obligacji dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek i w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicą, finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych, czy też sieci sprzedaży poza Polską. Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie inwestycyjne oparte o bilans polskiego inwestora/zagranicznego podmiotu lub aktywa projektu za granicą. Zabezpieczenie ustanawiane są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych. Możliwe struktury w ramach kredytu na inwestycje zagraniczne: finansowanie akwizycyjne (w tym wykupy lewarowane), finansowanie projektowe i połączenie finansowania dłużnego z kapitałowym.

WIZYTY ZAGRANICZNE

MSZ - wsparcia współpracy z Polonią i Polakami za granicą przez polskie placówki zagraniczne, zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców przez polskie placówki za granicą, realizowanie ok. 8 działań wspierających polskich przedsiębiorców za granicą, realizowanych w kraju oraz w 100% przedsięwzięć gospodarczych organizowanych lub współorganizowanych przez MSZ za granicą, np. III Spotkanie Rady Gubernatorów AIIB (Mubaj, Indie, w czerwcu 2018) r.

MPiT - przygotowywanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji polityki eksportowej, organizacji i koordynacji współpracy gosp. z zagranicą, wraz ze sprawami dwustronnych umów o współpracy gosp. i umowami o popieraniu i wzajemnej ochronie inwest., wspieranie polskich firm na rynkach zagr. ws. inwestycji zagranicznych i eksportu, prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego nad WPHI ambasad/konsulatów RP, zespołami Stałego Przedstawiciela RP przy WTO oraz zespołami ministra właściwego do spraw gospodarki przy OECD i UNIDO, koordynacja merytoryczna przygotowywania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa.

PFR - misje gospodarcze, warsztaty i szkolenia, dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny.

KIG - organizowanie gospodarczych misji do wszystkich państw zgodnie z założeniami na dany rok, m.in.: Egipt, Sudan, Algieria, Namibia, Maroko, Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Mauretania, Senegal, Uzbekistan, Tajlandia, Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Indie, Tadżykistan, Wietnam, Kirgistan, Sri Lanka, Tajlandia, Mjanma, Tajwan, Izrael, Iran, Arabia Saudyjska, Kuba, Chile, Brazylia.

UMWW – szerokie wsparcie dla MŚP z Wielkopolski w tym kluczowe to realizacja misji gospodarczych organizowanych w ramach Marka Wielkopolska.

PAIH-ZBH - organizacja gospodarczych misji. Obecnie działają następujące ZBH: Amsterdam (Holandia), Astana (Kazachstan), Bogota (Kolumbia), Budapeszt (Węgry), Buenos Aires (Argentyna), Dubaj (ZEA), Dżakarta (Indonezja), Frankfurt (Helsinki), Ho Chi Minh City (Wietnam), Kijów (Ukraina), Londyn (UK), Los Angeles (USA), Mediolan (Włochy), Meksyk (Meksyk), Nairobi (Kenia), Oslo (Norwegia), Paryż (Francja), Praga (Czechy), San Francisco (USA), Sofia (Bułgaria), Singapur (Singapur), Szanghaj (Chiny), Teheran (Iran), Tel Awiw (Izrael), Tokio (Japonia), Toronto (Kanada), Waszyngton (USA), Wiedeń (Austria). Planuje się natomiast otworzyć kolejne w: Addis Abebie (Etiopia), Algierze (Algieria), Baku (Azerbejdżan), Bukareszcie (Rumunia), Casablance (Maroko), Chengdu (Chiny), Dakarze (Senegal), Dublinie (Irlandia), Houston (USA), Johannesburgu (RPA), Kairze (Egipt), Kopenhadze (Dania), Kuala Lumpur (Malezja), Kuwait City (Kuwejt), Lagos (Nigeria), Madrycie (Hiszpania), Mińsku (Białoruś), Moskwie (Rosja), Mumbaju (Indie), Nowym Jorku (USA), Rangunie (Mjanma), Rijadzie (Arabia Saudyjska), Seulu (Korea Południowa), Stambule (Turcja), Sydney (Australia), Sztokholmie (Szwecja), Tajpej (Tajwan).

IZBY GOSPODARCZE I HANDLOWE – organizowane do państw leżących w kręgu zainteresowania członków danej izby. W Polsce istnieją między innymi: Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Polsko – Brazylijska Izba Handlowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Polsko - Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Bałkańska Izba Handlowa, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego–ICE, Polsko – Chińska Izba Gospodarcza, Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza w Japonii, Korea Trade Center – Kotra, Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza, Izba Handlowa Izrael-Polska, Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego – Jetro oraz Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa.

WFR – wizyty zagraniczne organizowane przez Pion Ekspansji i Rozwoju na perspektywniczne rynki dla Wielkopolskich przedsiębiorców na 6 kontynentach. Do tej pory były to: Angola (przekierowanie na wpis na Aktualnościach), Namibia organizowana wspólnie z KIG (przekierowanie na wpis na Aktualnościach), Argentyna i Urugwaj wspólnie z MSZ (przekierowanie na wpis na Aktualnościach), Angola Angola (przekierowanie na wpis na Aktualnościach), Tanzania wspólnie z UMWW Angola (przekierowanie na wpis na Aktualnościach), Ghana wspólnie z UMWW

SPOTKANIA B2B

MSZ – organizowane w ramach przeprowadzanych wizyt gospodarczych i warsztatów np. 14-15 czerwca 2018 r. w stolicy Białorusi odbędą się warsztaty OECD pt. „Przezwyciężanie stopnia niedopasowania umiejętności na rynku pracy: Ramy krajowe kwalifikacji i standardy zawodowe” realizowane z udziałem Polski, Asian Business Forum oraz sesjach otwartych „open to all” podczas trzeciego Spotkania Rady Gubernatorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych w dniach 25 -26 czerwca 2018 r. w Indiach.

PFR – w ramach organizowanych misji gospodarczych, warsztatów i szkoleń, dedykowanych spotkań biznesowych - Afryka i Chiny.

KIG – spotkania B2B podczas organizowanych misji gospodarczych oraz na konferencjach i in. eventach krajowych wraz z udzielaniem doradczo-konsultacyjnej i organizacyjnej pomocy, m.in.: Egipt, Sudan, Algieria, Namibia, Maroko, Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Mauretania, Senegal, Uzbekistan, Tajlandia, Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Indie, Tadżykistan, Wietnam, Kirgistan, Sri Lanka, Tajlandia, Mjanma, Tajwan, Izrael, Iran, Arabia Saudyjska, Kuba, Chile, Brazylia.

PAIH-ZBH - obsługa profesjonalna przedsiębiorstw polskich zainteresowanych ekspansją zagraniczną, w tym współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi instytucjami i firmami, weryfikacja partnerów biznesowych, a następnie organizacja spotkań B2B. Obecnie działają następujące ZBH: Amsterdam (Holandia), Astana (Kazachstan), Bogota (Kolumbia), Budapeszt (Węgry), Buenos Aires (Argentyna), Dubaj (ZEA), Dżakarta (Indonezja), Frankfurt (Helsinki), Ho Chi Minh City (Wietnam), Kijów (Ukraina), Londyn (UK), Los Angeles (USA), Mediolan (Włochy), Meksyk (Meksyk), Nairobi (Kenia), Oslo (Norwegia), Paryż (Francja), Praga (Czechy), San Francisco (USA), Sofia (Bułgaria), Singapur (Singapur), Szanghaj (Chiny), Teheran (Iran), Tel Awiw (Izrael), Tokio (Japonia), Toronto (Kanada), Waszyngton (USA), Wiedeń (Austria). Planuje się natomiast otworzyć kolejne w: Addis Abebie (Etiopia), Algierze (Algieria), Baku (Azerbejdżan), Bukareszcie (Rumunia), Casablance (Maroko), Chengdu (Chiny), Dakarze (Senegal), Dublinie (Irlandia), Houston (USA), Johannesburgu (RPA), Kairze (Egipt), Kopenhadze (Dania), Kuala Lumpur (Malezja), Kuwait City (Kuwejt), Lagos (Nigeria), Madrycie (Hiszpania), Mińsku (Białoruś), Moskwie (Rosja), Mumbaju (Indie), Nowym Jorku (USA), Rangunie (Mjanma), Rijadzie (Arabia Saudyjska), Seulu (Korea Południowa), Stambule (Turcja), Sydney (Australia), Sztokholmie (Szwecja), Tajpej (Tajwan).

AMBASADY – pomoc przy organizacji spotkań B2B na szczeblu rządowym, umawianie spotkań i wyznaczanie miejsca w danej instytucji na miejscu lub w siedzibie ambasady.

IZBY GOSPODARCZE I HANDLOWE pomagają w kojarzeniu kontrahentów w kraju i za granicą. W Polsce istnieją między innymi: Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Polsko – Brazylijska Izba Handlowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Polsko - Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Bałkańska Izba Handlowa, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego–ICE, Polsko – Chińska Izba Gospodarcza, Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza w Japonii, Korea Trade Center – Kotra, Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza, Izba Handlowa Izrael-Polska, Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego – Jetro oraz Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa.

PIGIEK – organizacja spotkań B2B w kraju i za granicą pomiędzy członkami izby, a przedsiębiorcami z wybranych państw.

WTC - pomaga w znalezieniu potencjalnych rynków zbytu oraz często odległych, biznesowych partnerów w celu rozszerzenia działalności lub nowych dostawców usług oraz produktów. Jedno z najbardziej znanych wydarzeń WTC Poznań to Business Mixer, czyli branżowe spotkania odbywające się na terenie MTP w czasie targów, celem nawiązania bezpośrednich handlowych kontaktów polskich firm z zagranicznymi co umożliwia promocję międzynarodowego handlu i ułatwia kontakty biznesowe. Jedną ze skuteczniejszym form nawiązywania handlowych kontaktów są zaaranżowane specjalnie spotkania z dobranymi starannie odbiorcami lub nabywcami, których zainteresowania i potrzeby odpowiadają oczekiwaniom firm co stwarza okazję do niepowtarzalnych spotkań B2B z wieloma potencjalnymi biznesowymi partnerami w jednym czasie i miejscu.

WFR – spotkania B2B organizowane w regionie podczas z przedsiębiorcami poszczególnych gmin i powiatów, w siedzibie spółki w czasie spotkań biznesowych z cyklu Doing business oraz podsumowań wizyt zagranicznych oraz spotkania B2B za granicą pomiędzy MŚP uczestniczącymi w wyjazdach organizowanych lub współorganizowanych przez WFR, a ich potencjalnymi partnerami międzynarodowymi.

SEMINARIA, SZKOLENIA ORAZ KONFERENCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

MSZ - w ramach wzmacniania współpracy dwustronnej i wielostronnej na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej przewiduje się m.in. podejmowanie działań na rzecz dołączenia Polski do grupy „krajów rozwiniętych” poprzez włączenie Polski w prace G20, pogłębianie współpracy i definiowanie wspólnych interesów w formacie Big Six, zacieśnienie współpracy Polski z USA i Kanadą, współpraca z Chinami, Japonią i Koreą Płd. w ramach partnerstw strategicznych, wspieranie Ukrainy w ramach współpracy gospodarczej, rozwój stosunków gospodarczych z partnerami Kaukazu Płd., Azji, Afryki Subsaharyjskiej i Ameryki Łac., Afryki Pn., Bliskiego Wsch. i Zatoki Perskiej.

MPiT - uczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań w zakresie zasad wymiany handlowej z krajami trzecimi, w tym w ramach polityki handlowej UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO), prowadzenie spraw z zakresu współpracy RP z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i pomocowymi, w szczególności z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), międzynarodowymi organizacjami surowcowymi i Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD.

PAIH-ZBH - organizacja szkoleń dla zagranicznych i polskich firm w siedzibie biura, użyczanie bezpłatne pomieszczeń na potrzeby przedsiębiorców. Obecnie działają następujące ZBH: Amsterdam (Holandia), Astana (Kazachstan), Bogota (Kolumbia), Budapeszt (Węgry), Buenos Aires (Argentyna), Dubaj (ZEA), Dżakarta (Indonezja), Frankfurt (Helsinki), Ho Chi Minh City (Wietnam), Kijów (Ukraina), Londyn (UK), Los Angeles (USA), Mediolan (Włochy), Meksyk (Meksyk), Nairobi (Kenia), Oslo (Norwegia), Paryż (Francja), Praga (Czechy), San Francisco (USA), Sofia (Bułgaria), Singapur (Singapur), Szanghaj (Chiny), Teheran (Iran), Tel Awiw (Izrael), Tokio (Japonia), Toronto (Kanada), Waszyngton (USA), Wiedeń (Austria). Planuje się natomiast otworzyć kolejne w: Addis Abebie (Etiopia), Algierze (Algieria), Baku (Azerbejdżan), Bukareszcie (Rumunia), Casablance (Maroko), Chengdu (Chiny), Dakarze (Senegal), Dublinie (Irlandia), Houston (USA), Johannesburgu (RPA), Kairze (Egipt), Kopenhadze (Dania), Kuala Lumpur (Malezja), Kuwait City (Kuwejt), Lagos (Nigeria), Madrycie (Hiszpania), Mińsku (Białoruś), Moskwie (Rosja), Mumbaju (Indie), Nowym Jorku (USA), Rangunie (Mjanma), Rijadzie (Arabia Saudyjska), Seulu (Korea Południowa), Stambule (Turcja), Sydney (Australia), Sztokholmie (Szwecja), Tajpej (Tajwan).

PFR - warsztaty i szkolenia dedykowane MSP.

KIG - wydarzenia KIG to m.in.: Forum Młodych Przedsiębiorców, Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Dyplomatyczne i Gospodarcze Otwarcie Roku, spotkania z przedstawicielami Rządu, Europejski Meeting Gospodarczy, konferencje branżowe, inne szkolenia i konferencje; wsparcie eksportu polskiego poprzez organizację konferencji, seminariów i innych wydarzeń poświęconych poszczególnym zagranicznym rynkom, istotnym z perspektywy rozwoju eksportu polskiego, np.: Indie, Turcja Iran, Algieria, Brazylia.

UMWW – fora gospodarcze, konferencje eksportowe m.in. w ramach projektu Marka Wielkopolska z udziałem przedstawicieli instytucji zagranicznych.

IZBY GOSPODARCZE I HANDLOWE – organizowane w kraju i na rynkach leżących w kręgu zainteresowania członków izb. W Polsce istnieją między innymi: Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Polsko – Brazylijska Izba Handlowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Polsko - Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Bałkańska Izba Handlowa, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego–ICE, Polsko – Chińska Izba Gospodarcza, Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza w Japonii, Korea Trade Center – Kotra, Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza, Izba Handlowa Izrael-Polska, Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego – Jetro oraz Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa.

PIGIEK - prowadzenie i organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów, Izba wspiera rozwój MŚP w ramach realizacji na ich rzecz kompleksowych usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych, a także in. na rzecz rozwoju i w interesie zrzeszonych organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw,

WFR – spotkania z przedsiębiorcami w gminach i powiatach prezentujące ofertę produktową i ekspansyjną spółki, relacje z wizyt zagranicznych i dokonanych analiz rynków międzynarodowych wraz z oceną ryzyk dla przedsiębiorców, krajowe konferencje z cyklu Doing business dotyczące poszczególnych rynków zagranicznych celem zachęcenia przedsiębiorców do wyjścia ze swoimi produktami i usługami na eksport, zagraniczne konferencje i fora biznesowe podczas wizyt gospodarczych.

PROMOCJA W TYM TARGI I WYSTAWY

UMWW – stoiska wystawiennicze podczas targów międzynarodowych pod szyldem Marka Wielkopolska, podczas których wybrani w konkursie MŚP z Wielkopolski wspólnie wystawiają swoją ofertę, krajowe imprezy o charakterze wystawienniczym.

PAIH - promocja polskiej gospodarki, w tym: promowanie eksportu polskich przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, wspieranie napływu zagranicznych bezpośrednich inwestycji, promocja polskich branż, wspieranie inwestycji polskich za granicą, wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz działalność wydawnicza.

ZBH - tworzą sieć przedstawicielstw z zadaniem wspierania eksportu i inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą oraz przyciąganie do Polski inwestorów. Docelowo powstanie 70 biur, w państwach o najwyższym rozwojowym potencjale dla firm polskich. Biura mają elastyczną strukturą dopasowaną do wyzwań i potrzeb na danym rynku oraz szeroki wachlarz świadczonych na miejscu usług. ZBH wsparte ofertą kompleksową grupy PFR, umożliwiają MŚP dotarcie na rynki, charakteryzujące się największym potencjałem inwestycyjnych oraz eksportowych możliwości dla produktów z danej grupy. W skład ich zadań wchodzi obsługa profesjonalna przedsiębiorstw polskich zainteresowanych ekspansją zagraniczną, w tym: współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi instytucjami i firmami, udzielanie informacji o rynku poprzez analizy, raporty, czy poradniki, weryfikacja partnerów biznesowych, organizacja szkoleń dla zagranicznych i polskich firm, organizacja gospodarczych misji, udział w wyszukiwaniu partnerów biznesowych, imprezach wystawienniczych, we wprowadzeniu produktów na rynek, spotkaniach B2B, tworzeniu kampanii medialnych i promocyjnych. Obecnie działają następujące ZBH: Amsterdam (Holandia), Astana (Kazachstan), Bogota (Kolumbia), Budapeszt (Węgry), Buenos Aires (Argentyna), Dubaj (ZEA), Dżakarta (Indonezja), Frankfurt (Helsinki), Ho Chi Minh City (Wietnam), Kijów (Ukraina), Londyn (UK), Los Angeles (USA), Mediolan (Włochy), Meksyk (Meksyk), Nairobi (Kenia), Oslo (Norwegia), Paryż (Francja), Praga (Czechy), San Francisco (USA), Sofia (Bułgaria), Singapur (Singapur), Szanghaj (Chiny), Teheran (Iran), Tel Awiw (Izrael), Tokio (Japonia), Toronto (Kanada), Waszyngton (USA), Wiedeń (Austria). Planuje się natomiast otworzyć kolejne w: Addis Abebie, Algierze, Baku, Bukareszcie, Casablance, Chengdu, Dakarze, Dublinie, Houston, Johannesburgu, Kairze, Kopenhadze, Kuala Lumpur, Kuwait City, Lagos, Madrycie, Mińsku, Moskwie, Mumbaju, Nowym Jorku, Rangunie, Rijadzie, Seulu, Stambule, Sydney, Sztokholmie, Tajpej.

KIG - realizowanie i inspirowanie zadań ukierunkowanych na podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski, a w szczególności sektora MŚP; działanie na rzecz kreowania proinnowacyjnych postaw oraz wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej, w tym promocji nowych technologii, budowanie społeczeństwa wiedzy i promocja klasteringu, udzielanie doradczo-konsultacyjnej i organizacyjnej pomocy, pomoc organizacyjną i inspirowanie w działalności promocyjno-marketingowe oraz udziału w targach i wystawach

MSZ - kształtowanie pozytywnego międzynarodowego wizerunku RP poprzez zapewnienie Polsce możliwości rozwoju, wzrostu dobrobytu oraz umocnienie pozycji gospodarczej w skali regionalnej i globalnej, podejmowanie działań sprzyjających efektywniejszemu wykorzystaniu przez polskie podmioty narzędzi wsparcia rozwoju nowoczesnych technologii i innowacyjności w tym programu Horizon 2020, wspieranie w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju działań zorientowanych na wsparcie polskich przedsiębiorstw i ich inicjatyw na rynkach zagranicznych oraz pozyskiwanie inwestycji i technologii, wspieranie działań międzynarodowych, podejmowanych szczególnie na forum WHO, służących umacnianiu systemu handlu światowego, zgodnego z polskim interesem gospodarczym, a także wspieranie promocji polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych poprzez m.in. zapewnienie ciągłości wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw szczególnie w okresie przejściowym, między zakończeniem procesu likwidacji WPHI, a utworzeniem sieci biur handlowych.

MIiR - działania realizowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. Produktów w celu zwiększania działalności transgranicznej polskich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE, pakiet zmian dla branży Transport Spedycja Logistyka (TSL) w ramach wsparcia konkurencyjności MŚP, tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw i zwiększania ich innowacyjności, współpracy gospodarczej z zagranicą i promocji polskiej gospodarki za granicą oraz wsparcie projektów inwestycyjnych.

MPiT - przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki inwestycyjnej, budowanie długoterminowych relacji z inwestorami, w szczególności poprzez wspieranie procesów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów wsparcia oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instrumentem specjalnych stref ekonomicznych, prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra Rozwoju i Finansów nad: PFR S.A. i podmiotami z grupy Spółki w zakresie pozyskiwania i obsługi projektów inwestycyjnych w kraju oraz współpracy z inwestorami, realizacją zadań PAIH S.A. w zakresie promocji eksportu i polskich inwestycji za granicą, koordynację zaangażowania BGK, PFR S.A. i in. instytucji w obszarze użycia dostępnych funduszy i środków wsparcia w zakresie kluczowych projektów rozwojowych, wspieranie polskich firm na rynkach zagr. ws. inwestycji zagranicznych i eksportu, planowania, koordynacji i realizacji inicjatyw ds. promocji polskiego eksportu, w tym przygotowania i realizacji w wystawach EXPO udziału firm z Polski, współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze promocji eksportu, w tym organami UE, PFR S.A., KUKE S.A., BGK i PAIH S.A.

PFR - potencjalne kanały dystrybucji i rynki, lokalne kontakty, weryfikację biznesowych partnerów, przygotowanie do udziału w targach firm, misje gospodarcze, warsztaty i szkolenia, dedykowane spotkania biznesowe - Afryka i Chiny, publikacje, promocję marek produktowych - Go to Brand, internacjonalizację MŚP w Polsce Wsch., Branżowy Program Promocji IT/ICT, Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

PARP - CROSS EUWBA (EU Women Business Angels) łączy Anioły Biznesu, doświadczone przedsiębiorczynie i start-up’y pod hasłem „Inspiruj, zmieniaj inwestuj” wspomaga start up’y poprzez zwiększenie szans na wsparcie Aniołów Biznesu, a te z kolei otrzymują wsparcie dzięki dobraniu odpowiedniego start up’u, a także Kobiety Biznesu przygotowując je do roli Anioła Biznesu. W CrossEUWBA rozmawia się z praktykami nt. kwestii kluczowych dot. biznesu, rozwija niezbędne umiejętności podczas pitching’ów, przedstawia swój start-up Aniołom Biznesu, poszukującym pomysłów. Konkurs kierowany jest do start up’u, który: jest skalowalny i innowacyjny, istnieje krócej niż 3 lata, jest wyłącznym właścicielem pomysłu, spełnia przynajmniej 1 z 3 kryteriów: jego założycielem jest kobieta, jego produkty/usługi skierowane są do kobiet, jego managerem jest kobieta.

IZBY GOSPODARCZE - zrzeszają w sposób dobrowolny podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, reprezentując ich interesy, współpracując z rządem oraz pomagając w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. W Polsce istnieją między innymi: Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Polsko - Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko – Chińska Izba Gospodarcza, Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza w Japonii, Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, Wielkopolska Izba Gospodarcza.

IZBY HANDLOWE - Izby handlowe są instytucjami działającymi w formie zrzeszenia, których głównym zadaniem jest pomoc w organizacji środków dla podmiotów stowarzyszonych na ekspansję gospodarczą na rynku krajowym i zagranicznym, pomagają w kojarzeniu kontrahentów i udostępniają informacje o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz aktualizują komunikaty o imprezach wystawienniczych i seminariach. W Polsce istnieją między innymi: Amerykańska Izba Handlowa, Polsko – Brazylijska Izba Handlowa, Polsko-Bałkańska Izba Handlowa, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego–ICE, Korea Trade Center – Kotra, Izba Handlowa Izrael-Polska, Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego – Jetro, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa.

PIGIEK - tworzenie systemów gospodarczej informacji; zapewnianie członkom bieżącego dopływu informacji o ofertach kooperacyjnych zagranicznych firm, krajowych i międzynarodowych targach oraz wyjazdach i przyjazdach organizowanych gospodarczych misji, a także całości zagadnień związanych z zgłoszonym przez niego zapotrzebowaniem i profilem działalności przedsiębiorstwa; wydawanie materiałów informacyjnych reklamowych, promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby własne Izby oraz Monitora Izby, obsługiwanych przedsiębiorstw, członków oraz współpracujących instytucji.

WFR – promowanie MŚP z Wielkopolski podczas wizyt zagranicznych na spotkaniach na szczeblu rządowym i samorządowym, w agencjach inwestycyjnych, izbach przemysłowo-handlowych, centrach biznesowych, w strefach ekonomicznych, na forach gospodarczych i konferencjach międzynarodowych, podczas targów międzynarodowych oraz promowanie MŚP poprzez możliwość podzielenia się doświadczeniem w zakresie ekspansji zagranicznej na analizowanych przez spółkę rynkach przedstawicieli firm uczestniczących w wyjazdach WFR ale nie tylko, z MŚP którzy dopiero rozważają taką możliwość podczas wydarzeń biznesowych z cyklu Doing business oraz w czasie wydarzeń podsumowujących wizyty zagraniczne.

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z ANALIZĄ RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

MSZ – informatory dotyczące poszczególnych państw, w których znajdują się placówki dyplomatyczne m.in. ambasady i konsulaty, dostępne do pobrania na stronie internetowej

PFR – publikacje umożliwiające promocję marek produktowych - Go to Brand.

PARP – publikacje umożliwiające promocję marek produktowych - Go to Brand.

PAIH-ZBH - poradniki dla przedsiębiorców o rynkach na których powstają Zagraniczne Biura Handlowej, obecnie jest to już 56 bezpłatnych publikacji.

IZBY GOSPODARCZE I HANDLOWE – poradniki o rynkach interesujących członków danej izby. W Polsce istnieją między innymi: Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Polsko – Brazylijska Izba Handlowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Polsko - Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Bałkańska Izba Handlowa, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego–ICE, Polsko – Chińska Izba Gospodarcza, Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza w Japonii, Korea Trade Center – Kotra, Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza, Izba Handlowa Izrael-Polska, Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego – Jetro oraz Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa.

BANKI KOMERCYJNE - wprowadziły najnowsze rozwiązania dla firm w postaci platform wsparcia eksportu dedykowanych eksporterom i przedsiębiorstwom planującym ekspansję zagraniczną, która umożliwiaja dostęp do nowych informacji o zagranicznych rynkach i aktualnych branżowych analiz. Z przewodnika eksportera można pozyskać informacje nt. budowania strategii firmy czy odpowiedniego wykorzystania marketingu do promocji firmy za granicą. Niezwykle cenne w analizie kierunków eksportu są raporty dot. poszczególnych branż. Banki komercyjne wykorzystują także szeroką paletę gwarancyjnych i pomocowych programów z publicznych środków i UE celem zapewnienia kompleksowego wsparcia firmom w zakresie zbadania dostępności unijnych programów, poznania warunków pozyskania oraz skutecznego i bezpiecznego rozliczenia dotacji przed instytucją wdrażającą.

WFR – publikujemy desk research nt. danego rynku przed wizytą zagraniczną, informatory dla inwestorów z Wielkopolski po wizytach zagranicznych i dokonaniu pogłębionej analizy rynku wraz oceną ryzyk inwestycyjnych oraz praktyczne wskazówki dla eksporterów

KIG - prowadzenie wydawniczej i działalności, odpłatne publikacje dot. rynków zagranicznych.

PIGIEK - świadczenie okołobiznesowych i doradczych usług w tym badanie kierunków rozwoju wewnętrznego rynku oraz w poszczególnych krajach, udostępnianie i sporządzanie posiadanych marketingowych ocen, a także pomoc w ich analizie i interpretacjach oraz działalności edukacyjnej.