town

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działający w imieniu Województwa Wielkopolskiego;. Podmiotem przetwarzającym dane jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w związku z rozpatrywaniem dokumentacji aplikacyjnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2)   rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej lub czynności poprzedzających jej złożenie lub związanych z  zawarciem, rozliczeniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie w  związku z udzielaniem wsparcia w postaci instrumentów finansowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych,  działań informacyjno-promocyjnych i  marketingowych oraz archiwizacji w związku z pełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych opartym m.in. o:

a) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

c.) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

d) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

e) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;

f) ustawę z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy (jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), pracowników i współpracowników Wnioskodawcy w tym osób reprezentujących Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę, poręczycieli oraz innych osób udzielających zabezpieczenia, których dane zostały wskazane na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe lub zostaną udostępnione na etapie wykonywania Umowy, jeśli jest to niezbędne dla zawarcia i realizacji tej Umowy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,

a.            adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl lub

b.            z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub poczta elektroniczna: inspektor.ochrony@umww.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy i kontroli prawidłowości wydatkowania środków do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanego wsparcia oraz zawartych umów, dotyczących instrumentów finansowych, w tym ustania ewentualnych roszczeń. W   przypadku odmowy udzielenia wsparcia finansowego na etapie ubiegania się o rzeczone wsparcie, dane osobowe przetwarzane są do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło odmówienie udzielenia wsparcia finansowego przez Administratora.

Podanie danych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach dostępnych instrumentów finansowych.

Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące identyfikacji lub weryfikacji, dane transakcyjne, dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej osób wskazanych w treści przedmiotowej klauzuli informacyjnej. Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a  jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji. Administrator przetwarza dane osobowe osób zaangażowanych w proces ubiegania się o udzielenie wsparcia, dotyczące identyfikacji lub weryfikacji oraz danych kontaktowych tych osób.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Odbiorcami wskazanych przez Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia (np. podmioty udzielające wsparcia finansowego, podmioty świadczące usługi IT, wykonawcy badań i analiz, biura informacji gospodarczej).

Składając dokumentację aplikacyjną Wnioskodawca zapewnia, że osoby fizyczne, których dane osobowe przekazuje w dokumentacji aplikacyjnej, zostały poinformowane o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul.  Szyperska 14, 61-754 Poznań w zakresie danych osobowych dotyczących identyfikacji lub weryfikacji danych finansowych lub danych związanych ze świadczeniem usług, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej następujących osób: kontrahentów będących stroną umów z Administratorem jako osoby fizyczne, pracownicy kontrahentów oraz ich pełnomocnicy i przedstawiciele, osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, organizowanych przez Administratora, uczestnicy konferencji i seminariów, dostawcy usług będący osobami fizycznymi. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe innych osób fizycznych o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a  jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)      zawierania, realizowania, archiwizowania i rozliczania umów z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)      organizowania i prowadzenia seminariów oraz konferencji, w tym komunikowania się za  pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w ramach prowadzonej działalności – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3)      budowania baz kontaktowych kontrahentów oraz osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez Administratora w tym osób biorących udział w seminariach i  konferencjach – art. 6 ust. 1 lit. a;

4)      wykorzystywania baz kontaktowych w celu prowadzenia działalności przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a,

5)      wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c,

6)      realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f.,

Odbiorcami wskazanych przez Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca, podmioty które przetwarzają dane na  zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia w tym operatorzy pocztowi, obsługa IT, firmy audytorskie.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody do wycofania udzielonej zgody, dane osobowe przetwarzanie są na podstawie  zawartej umowy do czasu jej zakończenia i rozliczenia.

W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawne.

Podanie danych uzależnione jest od sprawy i może być:

a)       warunkiem umownym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których są gromadzone,

b)      warunkiem zawarcia umowy, przedstawienia oferty, udzielenia informacji, wysłania zaproszenia,

c)       warunkiem ustawowym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy prowadzonej na podstawie przepisów prawa,

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul.  Szyperska 14, 61-754 Poznań,  adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy i jej całkowitego rozliczenia do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania wynikające z zawartej umowy, do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło wykonanie i rozliczenie umowy. 

Data utworzenia: 14.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 15.05.2019 11:19