town

Wsparcie

Wsparcie finansowe dla MŚP

Wsparcie oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju stanowi wehikuł inwestycyjny, którego celem jest osiąganie spójnego i zrównoważonego rozwoju Wielkopolski. Wiemy, że pożyczki dla firm z Wielkopolski są szansą na kolejne inwestycje, innowacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz rozwoju regionalnego, jakim jest WFR, to rzeczywiste i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców. Pożyczki dla firm są dostosowane do potrzeb i specyfiki odbiorców. Działamy tak, aby tworzyć warunki dla kreowania i odpowiedniego wykorzystywania potencjału inwestycyjnego regionu.

Z kim współpracujemy?

Wielkopolski Fundusz Rozwoju angażuje pośredników finansowych, posiadających odpowiednie doświadczenie i mających wiedzę jak wykorzystać potencjał wielkopolskich przedsiębiorców.

Rodzaje wsparcia finansowego

Środki na rozwój wielkopolskich przedsiębiorców oferowane są w ramach następujących produktów finansowych:

 • Pożyczka regionalna,
 • Pożyczka ekspansja,
 • Linia finansowa (oferowana pośrednikom finansowym).

O wsparcie finansowe dla MŚP mogą ubiegać się:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Pożyczka regionalna dla firm

Pożyczka regionalna jest produktem inwestycyjno-obrotowym, udzielanym ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju. Jej oprocentowane wynosi około 2,87 %. Tego rodzaju zwrotne pożyczki dla firm z Wielkopolski są adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających ubiegać się o zamówienia publiczne. Przedsiębiorcom, którzy chcą uzyskać środki na inwestycje w ramach tego instrumentu pomagamy przejść przez cały proces wnioskowania.

Celem tego finansowania jest spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji finansowej Wykonawcy, a następnie realizacja tego zamówienia publicznego w przypadku wybrania oferty przez Zamawiającego.

Pożyczka ekspansja dla firm

Pożyczka ekspansja dla firm to obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe wsparcie dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności eksportowej. Oprocentowanie pożyczki dla firm wynosi od 2,87 %, a okres spłaty może sięgać nawet 15 lat.

Środki finansowe w ramach tego instrumentu mogą zostać przeznaczone na finansowanie takich przedsięwzięć, jak:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury produkcyjnej, usługowej i handlowej,
 • zakup lub dzierżawa nieruchomości,
 • zakup lub modernizacja linii produkcyjnej,
 • zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia,
 • stworzenie i wdrożenie nowych technologii dla produktów i usług,
 • zakup środków transportu, zakup surowców, materiałów i towarów,
 • informatyzacja przedsiębiorstwa,
 • promocja firmy, produktów, towarów i usług w kraju i za granicą,
 • finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • inwestycje w kapitał ludzki,
 • współpraca z pośrednikami handlowymi,
 • zakup licencji, patentów, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • research potencjalnych rynków zbytu,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z projektem ekspansyjnym.

Linia finansowa dla Pośredników Finansowych:

Linia finansowa jest produktem pożyczkowym dla Pośredników Finansowych (PF) oferowanym na rzecz finansowania dla firmwielkopolskich przedsiębiorców.

Celem finansowania jest zapewnienie wkładu własnego PF do instrumentu finansowego, przeznaczonego na rzecz rozwoju MŚP i wielkopolskiej przedsiębiorczości.

Mikro, mali, średni
przedsiębiorcy

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia finansowego dla MŚP, na rzecz rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane przez nas pożyczki dla firm z Wielkopolski dotyczą:

 • likwidowania barier w dostępie do kapitału poprzez oferowane produkty finansowe dla MŚP;
 • ułatwiania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
 • umożliwiania realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców;
 • wsparcia eksportu w postaci: wzrostu dotychczasowego wolumenu; wprowadzenia obecnego, nowego czy ulepszonego produktu/usługi/ towaru na dotychczasowy rynek zagraniczny lub nowy rynek zagraniczny; a także rozpoczęcia działalności eksportowej.

więcej

Jednostki Samorządu
Terytorialnego

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia na rzecz rozwoju obszarów miejskich i projektów z zakresu efektywności energetycznej. W ramach wsparcia JST Wielkopolski Fundusz Rozwoju podejmuje działania na rzecz:

- likwidowania barier w dostępie do kapitału w zakresie projektów rozwojowych na terenie miast oraz projektów dotyczących efektywności energetycznej; - stymulowania inwestycji podejmowanych przez JST; - finansowania projektów rewitalizacyjnych i inwestycji na rzecz zdegradowanych obszarów miejskich.

więcej

Wsparcie
Wsparcie

Instytucje
otoczenia biznesu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia, angażując instytucje otoczenia biznesu mające doświadczenie w oferowaniu wsparcia finansowego dla MŚP. Wybrani przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju pośrednicy finansowi oferują konkretne produkty finansowe na rzecz MŚP w celu finansowania rozwoju MŚP.

Środki na rozwój

Dla wielkopolskich przedsiębiorców, zainteresowanych działalnością eksportową na rynkach zagranicznych, Wielkopolski Fundusz Rozwoju oferuje wsparcie finansowe dla MŚP w postaci pożyczki ekspansja dla firm z Wielkopolski Uzupełnieniem tej oferty jest również analiza rynków międzynarodowych, w tym analiza rynków wschodzących, którą Wielkopolski Funduszu Rozwoju również wykonuje na rzecz kompleksowego wsparcia eksportu. Na jej podstawie, podczas badania trendów oraz potencjału danego państwa, przeprowadzamy ocenę ryzyk inwestycyjnych. Przygotowujemy również publikacje oraz wyjaśniamy, dlaczego i w jaki sposób analiza rynków międzynarodowych wykazuje, że dane państwa są miejscami, w których warto zainwestować.